Privatlivspolitik

1. Indledning
I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om, hvordan A. Enggaard-koncernen behandler personoplysninger om kunder, samarbejdspartnere mv.
Vores koncern består af en række selskaber, og denne politik gælder for samtlige selskaber, som til enhver
tid er en del af koncernen. Al vores administration og dermed behandling af personoplysninger sker dog i A.
Enggaard A/S. A. Enggaard A/S betragtes dermed – eventuelt sammen med det eller de selskaber, som er
part i aftalen med dig – som dataansvarlig. Vores kontaktoplysninger er:

  •  A. Enggaard A/S, CVR: 18 79 55 07, Marathonvej 5, 9230 Svenstrup
  • Kontaktoplysninger: 98 38 18 88, [email protected]


Indsamling og behandling af personoplysninger foretages altid i overensstemmelse med den til enhver tid
gældende persondatalovgivning, og A. Enggaard-koncernen behandler alene personoplysninger, hvis virksomheden har et grundlag herfor. Derudover er virksomheden opmærksom på, at denne alene må behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at opnå formålet, ligesom disse alene må videregives til
tredjemand, såfremt der er et særskilt og sagligt grundlag herfor.

Vi indsamler en række personoplysninger, når du indgår en aftale med os, tilmelder dig et arrangement eller
retter henvendelse til os via e-mail, telefon eller på vores forskellige sider på internettet, herunder vores Facebook-side. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan administrere den indgåede aftale, kontakte dig med
servicemeddelelser, opkræve betaling, eller blot besvare din henvendelse.

2. Behandling af personoplysninger og formålet hermed
Når du retter henvendelse til os pr. mail, vores hjemmeside eller via de sociale medier, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Hvis du eksempelvis kontakter os via Facebook, vil vi – via Facebook – modtage visse oplysninger om dig i form af eksempelvis dit navn og et billede. De oplysninger,
vi modtager, afhænger dog af, hvordan dine privatindstillinger på Facebook er.

Vi opfordrer dig til, at du ikke sender os nogle følsomme eller fortrolige personoplysninger via e-mail eller
andre kommunikationstjenester, f.eks. CPR-nummer, kontooplysninger eller helbredsforhold.

Hvis du er erhvervsdrivende og indgår aftaler med os, registrerer vi oftest en bestemt kontaktperson i vores
system. Derudover vil vi notere, hvis virksomheden/kontaktpersonen har nogle bestemte interesser eller ønsker i forhold til vores produkter

Vi registrerer alene almindelige personoplysninger om vores kunder, samarbejdspartnere mv., herunder
navn, adresse, mailadresse, titel og telefonnummer. Nogle af de indhentede personoplysninger indgår i de
kontrakter/aftaler, vi indgår med dig/virksomheden.

A. Enggaard-koncernen indsamler og registrerer personoplysninger for at kunne håndtere din henvendelse,
administrere den indgåede aftale, opkræve betaling samt sende servicemeddelelser og anden relevant information med tilknytning til aftalen. Grundlaget for behandlingen er derfor persondataforordningens artikel
6, stk. 1, litra b. I visse tilfælde er grundlaget desuden persondataforordningens artikel 69, stk. 1, litra f,
hvorefter vi må behandle personoplysninger, hvis A. Enggaard A/S’ har en legitim interesse heri, som vejer
tungere end den registreredes interesser.

I forhold til brug af cookie og indsamling af personoplysninger på vores hjemmeside, henviser vi til den gældende cookiepolitik, som du altid kan finde på vores hjemmeside.

3. Deltagelse i arrangementer

Hvis A. Enggaard A/S afholder et arrangement, indhenter vi kontaktoplysninger fra deltagerne for at kunne håndtere afviklingen af arrangementet. Tilmeldingslisterne slettes, når arrangementet er afholdt og alt vedrørende arrangementet er afsluttet. Hvis der er tale om et tilbagevendende arrangement, som skal afholdes igen på et senere tidspunkt, gemmes tilmeldingslisterne dog i 5 år efter, at arrangementet er afholdt. Dette gør vi for at kunne evaluere på, hvem der har deltaget, og hvordan vi kan forbedre arrangementet, når vi skal afholde arrangementet igen. Oplysninger om de tilmeldte anvendes derfor alene til dette formål, og som følge heraf har vi vurderet, at vores interesse i at gemme disse oplysninger vejer tungere end hensynet til den registrerede.

Der kan blive taget situationsbilleder til arrangementet, som vil blive lagt på vores hjemmeside eller de sociale medier. Hvis du ikke ønsker at være med på de billeder, vi tager til arrangementer, kan du altid meddele os dette.

4. Opbevaringsperiode

Persondatalovgivningen indeholder ikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette skal afgøres af os som dataansvarlig i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf lægger vi navnlig vægt på, om en fortsat opbevaring af personoplysningerne tjener et sagligt formål, eller om vi er forpligtet i medfør af lovgivningen til at opbevare bestemte oplysninger eller dokumenter.

Vi har vurderet, at det udgør en saglig opbevaringsgrund, at vi kan dokumentere samtlige indgåede aftaler, herunder at vi har mulighed for at se, hvilke skridt der tidligere er foretaget i relation til dig/din virksomhed som kunde eller samarbejdspartner. De personoplysninger, vi bruger til at administrere vores aftaler, vil derfor først blive slettet i henhold til vores gældende slettepolitik, efter kundeforholdet/samarbejdet er ophørt. Vi opbevarer dog altid alle aftaler og korrespondance med tilknytning til et bestemt byggeri/projekt i min. 10 år
fra færdiggørelsen af byggeriet. Dette gør vi af hensyn til overholdelse af dokumentationskrav og garantiforpligtelser.

Øvrige oplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at dokumentere en aftale, vil blive slettet på det tidspunkt, hvor vi vurderer, at vi ikke længere har et sagligt behov for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger os at slette disse oplysninger på et bestemt tidspunkt. Vi sletter dog ikke personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne fastslå eller forsvare et retskrav, f.eks. hvis der opstår en tvist eller som følge af økonomiske udeståender mellem A. Enggaard-koncernen og kunden/samarbejdspartneren.

5. Sikkerhed, overførsel eller videregivelse af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt, og vi har ligeledes foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Ud over at vi har adgang til dine personoplysninger, har virksomheden ligeledes givet adgang til en række databehandlere. Vi bruger eksempelvis databehandlere i forbindelse med de drifts- og IT-sikkerhedsmæssige opgaver (f.eks. backup, hosting af hjemmeside mv.), som vi får løst eksternt. Opbevaring af eller etablering af adgang til oplysningerne hos databehandlerne er underlagt en række regler, og der er derfor indgået databehandleraftaler med samtlige databehandlere, der blandt andet skal sikre et passende sikkerhedsniveau.

Vi behandler alle oplysninger fortroligt og videregiver dem ikke til tredjemand, medmindre vi har et særligt grundlag herfor, eksempelvis hvis vi er pålagt at videregive TV-overvågning til politiet eller videregive relevante personoplysninger til vores advokat eller revisor i forbindelse med behandling af retstvister eller udarbejdelse af årsregnskab. Hvis personoplysningerne indgår i aftaler/materiale, som omhandler et byggeri/projekt, videregiver vi dog disse oplysninger som et naturligt led i byggeprojektet til de øvrige parter, som
er involveret i projektet. Det drejer sig f.eks. om underentreprenører, myndigheder, bygherrer eller andre virksomheder med tilknytning til byggeprojektet. Derudover kan dine oplysninger blive delt inden for vores koncern, hvis der er mere end et selskab involveret i den aftale, vi har med dig. Lovgivningen kan ligeledes pålægge os at
videregive personoplysninger. 

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig i forbindelse med vores administration af lejeforholdet samt i visse tilfælde at få disse udleveret på et maskinlæsbart medie (dataportabilitet). Du har endvidere ret til at bede om, at vi retter dine personoplysninger, hvis de er forkerte eller vildledende. I så fald skal du sende os en konkret anmodning herom.

Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre personoplysninger om dig eller foretager en anden form for behandling end den, vi beskriver her, vil vi informere dig særskilt herom.

I det omfang du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du altid mulighed for at tilbagekalde dette. Vi kan dog fortsat behandle dine personoplysninger, hvis behandlingen ikke baserer sig på dit samtykke.

Du har også i nogle tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger før det tidspunkt, der normalvis følger af vores sletteprocedurer, ligesom du i nogle tilfælde kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte os på mail [email protected] eller [email protected].

Du kan læse mere om persondatalovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine personoplysninger behandles lovligt.